heiau

ヘイアウ
神へ祈祷を捧げる場所(聖域) 、 寺院


ハワイ語辞書の登録単語(パーツ)

サイトトップへ