hoʻokaulana

ホオカウラナ
(名前やニュースを)世に広める 、 知らしめる 、 公表する 、 名声を得る
e1: hookaulana

ハワイ語辞書で意味を調べる/