kaikamahine, kaikamāhine

カイカマヒネ 、 カイカマーヒネ
女の子、娘、少女(kaikamāhineは複数形)